ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhraj legíny“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom „Vyhraj legíny“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti BUDIŠ a. s.

 1. Usporiadateľ a Organizátor
 • Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, Slovenská republika, IČO: 36396591, IČ DPH: SK2020117528 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).
 1. Trvanie súťaže
 • Súťaž prebieha v období od 01. 07. 2021 00:00:00 hod. do 31. 07. 2021 23:59:59 hod., (t.j. 31 kalendárnych dní) vo všetkých prevádzkach dm drogerie markt (prevádzkovaných spoločnosťou dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO 31393781, DIČ 2020354534) na území Slovenskej republiky.
 1. Kto sa môže zúčastniť súťaže
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
 1. Výrobky v súťaži
 • Súťaž sa vzťahuje na produkty Gemerka 0,5 L, ktoré sú dostupné v predajniach dm drogerie markt.
 1. Postup súťaže
 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 2 ks produktu Gemerka 0,5 L na jednom pokladničnom doklade v predajniach dm drogerie markt a následným zaregistrovaním údajov dátum nákupu, čas nákupu a číslo pokladničného bloku na webovej stránke www.gemerka.sk/sutaz. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len s pokladničnými blokmi nadobudnutými z termínu trvania súťaže, čo je od 01.07. – 31.07.2021.
 • Je potrebné si všetky súťažné pokladničné bloky zaregistrované do súťaže odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne u vyžrebovaných výhercov.

Vytvorenie konta a registrácia údajov pomocou web stránky www.gemerka.sk/sutaz:

 • Súťažiaci si na web stránke www.gemerka.sk/sutaz vytvorí osobné konto zadaním potrebných údajov Meno, Priezvisko, Adresa, Email, a Mobil.
 • Na zadaný email príde súťažiacemu potvrdenie o vytvorení konta.
 • Po úspešnom vytvorení konta a následnom prihlásení sa, môže súťažiaci zaregistrovať pokladničný blok z nákupu.
 • Ak si súťažiaci nechce odkladať pokladničné bloky, môže využiť možnosť ich nahratia a archivácie na webovej stránke www.gemerka.sk/sutaz. Nahratá fotka alebo scan bloku musí byť kompletný a čitateľný. V opačnom prípade je súťažiaci povinný dodať novú fotku alebo scan, poprípade originál pokladničného bloku, po vyzvaní zo strany Organizátora súťaže.
 • Pokladničný blok stačí odfotiť alebo oscanovať a nahrať ho na webovú stránku súťaže www.gemerka.sk/sutaz.
 • Kliknutím na „Zaregistrovať blok“ sa automaticky doklad nahrá do systému.
 • Súťažiaci má vďaka potvrdzovacím e-mailom, ktoré automaticky prídu na email súťažiaceho po zaregistrovaní pokladničného bloku z nákupu na webovej stránke súťaže, kompletný prehľad o svojich súťažných pokladničným blokoch.
 • V prípade neúspešného vloženia údajov alebo nahratia pokladničného bloku je potrebné odložiť si daný doklad a kontaktovať Organizátora cez kontaktný formulár alebo pomocou infolinky, ktorej telefónne číslo nájdete v sekcii „Infolinka“ na stránke súťaže.
 1. Výhry a žrebovanie
 • Výhrami sú:
 • 50 x legíny Abraka, 1 ks v hodnote 49 € s DPH.
 • Celkový počet výhercov je 50.
 • Žrebovanie výhercov prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára.
 • Výhercovia budú do 5 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre emailom.
 • Súťažiaci, ktorí sa do žrebovania zapojili prostredníctvom registrácie súťažného pokladničného bloku na webovej stránke súťaže, budú o výhre vyrozumení prostredníctvom emailu z adresy sutaz@gemerka.sk.
 • Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný mailom z adresy sutaz@gemerka.sk, aby zaslal kópiu dokladu o súťažnom nákupe, ak sa neregistroval prostredníctvom webovej stránky, kde vložil čitateľnú fotku alebo scan súťažného pokladničného bloku z nákupu, na emailovú adresu sutaz@gemerka.sk, alebo aby zaslal originál pokladničný blok z nákupu na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane čísla mobilného telefónu, emailu s ktorým nárok na výhru vznikol. Výherca musí odoslať zásielku najneskôr do 7 dní s odpoveďou (rozhodný je dátum poštovej pečiatky na obálke). V prípade nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra bude priradená náhradnému výhercovi. V prípade pochybností o pravosti pokladničných blokov registrovaných do súťaže je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže  originály všetkých súťažných pokladničných blokov.
 • Výhercovia budú zverejnení aj na web stránke www.gemerka.sk/sutaz najneskôr do 15 pracovných dní od vyžrebovania.
 • Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na emailovú adresu sutaz@gemerka.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
 • V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly, výhra bude priradená náhradnému výhercovi.
 • Organizátor si so súhlasom usporiadateľa súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.
 1. Ďalšie podmienky súťaže
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším/novým nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného bloku na webovej stránke súťaže www.gemerka.sk/sutaz. Opakové použitie jedného bločku sa bude považovať za porušenie pravidiel súťaže.
 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 2 ks produktu Gemerka 0,5 L) na novom súťažnom nákupnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom pokladničnom bloku zaznamenaný nákup produktov vo vyššom množstve ako 2 ks  (napr. 4 ks ), daný pokladničný blok oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ho použiť v súťaži iba jedenkrát.
 • E-mail, ktorý použil súťažiaci pri registrovaní pokladničného bloku na webovej stránke súťaže alebo email, ktorý poskytol súťažiaci ako svoj kontaktný email sa zo strany Organizátora považuje za email súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jednou emailovou adresou. Ak Usporiadateľ alebo Organizátor zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.
 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.
 • Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie organizátora o námietke je konečné.
 • Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou.
 1. Oznámenie a odovzdanie výhier
 • Pre oznámenie výhier bude použitý email, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže.
 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní emailom.
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 30 dní od žrebovania, Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom.
 • Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok.
 • Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
 1. Propagácia súťaže
 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať prostredníctvom letáku dm journal na predajniach v sieti dm drogerie markt, pomocou promočnej web stránky a na sociálnych sieťach produktu Gemerka. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.gemerka.sk/sutaz.
 1. Pravidlá ochrany osobných údajov
 1. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vytvorením konta na stránke www.gemerka.sk/sutaz súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

Pre správny chod (prípadne na analýzu návštevnosti) webová stránka súťaže gemerka.sk/sutaz využíva súbory cookies. Viac sa dozviete na stránke: gemerka.sk/sutaz/cookies. Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť/zrušiť nastavením vášho webového prehliadača.

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: sutaz@gemerka.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vytvorenia konta na stránke www.gemerka.sk/sutaz súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:

 • so zasielaním informačných SMS a emailov týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,
 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo , email,
 • s využívaním dát získaných zo súborov cookies z webovej stránky súťaže gemerka.sk/sutaz.

Vytvorením osobného konta na webovej stránke súťaže www.gemerka.sk/sutaz súťažiaci (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa a tretej strany.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú prostredníctvom registrácie na webovej stránke súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ  uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

 1. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

 • KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: sutaz@gemerka.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu sutaz@gemerka.sk.

 1. Osobitné ustanovenia súťaže
 • Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže po predchádzajúcom súhlase Usporiadateľa.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ alebo Organizátor súťaže. Usporiadateľ alebo Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.gemerka.sk/sutaz, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 1. Všeobecné podmienky
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na webovej stránke súťaže gemerka.sk/sutaz.
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže Vyhraj legíny. v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Organizátor má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora po získaní predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa o námietke je konečné.
  Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na emailovej adrese sutaz@gemerka.sk.

 

02.06.2021

CPP PROMO house s.r.o.

Záverečné ustanovenie

Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a Organizátora súťaže.

Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Organizátora súťaže.

V Bratislave dňa: 02.06.2021

Usporiadateľ súťaže: BUDIŠ a. s.

Organizátor súťaže: CPP PROMO house s.r.o.